• 9849-xx-xxx
  • info@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Акупунктурата и западната медицина
Българското дружество по традиционна китайска медицина работи целенасочено за утвърждаването на акупунктурата като терапевтичен метод, интегриращ хилядолетните знания и мъдрост на източното лечебно изкуство с върховите постижения съвременната медицинска наука. Би трябвало пациентите да възприемат акупунктурата не като „екзотична“ алтернатива, а като мощен, безлекарствен лечебен метод, който, съчетан с адекватна диагностика, притежава огромен потенциал за възстановяване и съхранение на здравето като цяло (холистичен лечебен метод, от holos-т.е. цялост). Обучението по акупунктура в България беше част от системата на следдипломната квалификация (СДК) към Медицинския университет в гр.София.
Понастоящем БДТКМ организира и провежда основен курс по акупунктура, както и множество кратки тематични курсове.Право да започнат следдипломна квалификация по акупунктура имат дипломирани лекари и стоматолози. Обучението се провежда под формата на двудневни модули, на групи до 6 участника.

В края на обучителния период /360 академични часа/ се полага изпит и се получава удостоверение за завършен основен курс, гарантиращо правоспособност за практикуване на акупунктура,съобразено със стандартите в ЕС.

В рамките на основния курс се включва разглеждане на философските аспекти на Традиционнато китайска медицина, задълбочено се изучава системата от акупунктурни (активни) точки и меридиани, отношенията между органите и системите според ТКМ, микросистемите в акупунктурата (по-специално тази на ушната мида-аурикулопунктура), лечението чрез моксибусция (нагряване на активните точки с помощта на пелинова пура moxa) Специално внимание се отделя на основните синдроми в ТКМ и съотнасянето им към западната диагноза и диференциална диагноза, техниките на иглотерапия, показанията и противопоказанията за приложението й. Придобитите знания ежедневно получават практическо приложение.

БДТКМ организира краткосрочни обучения под формата на тематични курсове и лекции. Те се обявяват предварително на страницата на Дружеството и срещу съответна такса са отворени за посещение от всички желаещи.